Index of /mysql/MySQLInstaller/


../
mysql-documents-5.1.68.msi             01-Mar-2013 07:00   37M
mysql-documents-5.1.68.msi.asc           01-Mar-2013 07:08   185
mysql-documents-5.1.68.msi.md5           01-Mar-2013 07:08   61
mysql-documents-5.1.70.msi             24-Aug-2013 01:35   37M
mysql-documents-5.1.73.msi             07-Jan-2014 11:37   41M
mysql-documents-5.5.27.msi             02-Aug-2012 22:57   37M
mysql-documents-5.5.27.msi.asc           02-Aug-2012 23:00   185
mysql-documents-5.5.27.msi.md5           02-Aug-2012 23:00   61
mysql-documents-5.5.28.msi             21-Sep-2012 04:21   42M
mysql-documents-5.5.28.msi.asc           29-Sep-2012 03:05   185
mysql-documents-5.5.28.msi.md5           29-Sep-2012 03:05   61
mysql-documents-5.5.29.msi             21-Dec-2012 18:53   44M
mysql-documents-5.5.29.msi.asc           21-Dec-2012 18:53   185
mysql-documents-5.5.29.msi.md5           21-Dec-2012 18:53   61
mysql-documents-5.5.30.msi             22-Jan-2013 10:39   41M
mysql-documents-5.5.30.msi.asc           03-Feb-2013 13:53   185
mysql-documents-5.5.30.msi.md5           03-Feb-2013 13:53   61
mysql-documents-5.5.31.msi             15-Apr-2013 19:55   40M
mysql-documents-5.5.31.msi.asc           15-Apr-2013 19:57   185
mysql-documents-5.5.31.msi.md5           15-Apr-2013 19:57   61
mysql-documents-5.5.32.msi             17-May-2013 15:24   40M
mysql-documents-5.5.32.msi.asc           06-Jun-2013 18:10   185
mysql-documents-5.5.32.msi.md5           06-Jun-2013 18:10   61
mysql-documents-5.5.33.msi             16-Jul-2013 18:16   40M
mysql-documents-5.5.33.msi.asc           31-Jul-2013 00:41   185
mysql-documents-5.5.33.msi.md5           31-Jul-2013 00:41   61
mysql-documents-5.5.34.msi             10-Sep-2013 23:43   40M
mysql-documents-5.5.34.msi.asc           19-Sep-2013 16:06   185
mysql-documents-5.5.34.msi.md5           19-Sep-2013 16:06   61
mysql-documents-5.5.35.msi             06-Nov-2013 20:29   40M
mysql-documents-5.5.35.msi.asc           08-Nov-2013 21:19   185
mysql-documents-5.5.35.msi.md5           08-Nov-2013 21:18   61
mysql-documents-5.5.36.msi             16-Jan-2014 16:50   43M
mysql-documents-5.5.36.msi.asc           17-Jan-2014 14:05   185
mysql-documents-5.5.36.msi.md5           17-Jan-2014 14:04   61
mysql-documents-5.5.37.msi             17-Mar-2014 15:09   29M
mysql-documents-5.5.37.msi.asc           18-Mar-2014 13:20   185
mysql-documents-5.5.37.msi.md5           18-Mar-2014 13:18   61
mysql-documents-5.5.38.msi             30-May-2014 19:53   29M
mysql-documents-5.5.38.msi.asc           30-May-2014 19:53   185
mysql-documents-5.5.38.msi.md5           30-May-2014 19:53   61
mysql-documents-5.5.39.msi             22-Jul-2014 17:56   29M
mysql-documents-5.5.40.msi             25-Sep-2014 13:54   27M
mysql-documents-5.5.40.msi.asc           25-Sep-2014 13:54   185
mysql-documents-5.5.40.msi.md5           25-Sep-2014 13:54   61
mysql-documents-5.5.41.msi             25-Nov-2014 23:50   27M
mysql-documents-5.5.41.msi.asc           25-Nov-2014 23:56   185
mysql-documents-5.5.41.msi.md5           25-Nov-2014 23:55   61
mysql-documents-5.5.42.msi             31-Jan-2015 03:22   27M
mysql-documents-5.5.42.msi.asc           02-Feb-2015 18:19   185
mysql-documents-5.5.42.msi.md5           02-Feb-2015 18:18   61
mysql-documents-5.5.43.msi             31-Mar-2015 17:53   27M
mysql-documents-5.5.43.msi.asc           31-Mar-2015 18:12   185
mysql-documents-5.5.43.msi.md5           31-Mar-2015 18:12   61
mysql-documents-5.5.44.msi             25-May-2015 16:06   27M
mysql-documents-5.5.44.msi.asc           25-May-2015 16:09   173
mysql-documents-5.5.44.msi.md5           25-May-2015 16:08   61
mysql-documents-5.5.45.msi             29-Jun-2015 19:21   27M
mysql-documents-5.5.45.msi.asc           29-Jun-2015 19:28   173
mysql-documents-5.5.45.msi.md5           29-Jun-2015 19:28   61
mysql-documents-5.5.46.msi             23-Sep-2015 14:17   27M
mysql-documents-5.5.46.msi.asc           23-Sep-2015 14:31   173
mysql-documents-5.5.46.msi.md5           23-Sep-2015 14:30   61
mysql-documents-5.5.47.msi             02-Dec-2015 15:16   27M
mysql-documents-5.5.47.msi.asc           02-Dec-2015 15:25   173
mysql-documents-5.5.47.msi.md5           02-Dec-2015 15:25   61
mysql-documents-5.5.48.msi             05-Feb-2016 13:57   27M
mysql-documents-5.5.48.msi.asc           05-Feb-2016 14:04   173
mysql-documents-5.5.48.msi.md5           05-Feb-2016 14:04   61
mysql-documents-5.5.49.msi             18-Mar-2016 21:28   27M
mysql-documents-5.5.49.msi.asc           18-Mar-2016 21:32   173
mysql-documents-5.5.49.msi.md5           18-Mar-2016 21:32   61
mysql-documents-5.5.50.msi             27-May-2016 01:02   27M
mysql-documents-5.5.50.msi.asc           02-Jun-2016 13:17   173
mysql-documents-5.5.50.msi.md5           02-Jun-2016 13:17   61
mysql-documents-5.5.51.msi             13-Jul-2016 14:47   27M
mysql-documents-5.5.51.msi.asc           13-Jul-2016 14:56   173
mysql-documents-5.5.51.msi.md5           13-Jul-2016 14:56   61
mysql-documents-5.5.52.msi             29-Aug-2016 17:33   28M
mysql-documents-5.5.52.msi.asc           29-Aug-2016 23:08   173
mysql-documents-5.5.52.msi.md5           29-Aug-2016 23:07   61
mysql-documents-5.5.53.msi             30-Sep-2016 13:01   28M
mysql-documents-5.5.53.msi.asc           30-Sep-2016 13:07   173
mysql-documents-5.5.53.msi.md5           30-Sep-2016 13:07   61
mysql-documents-5.5.54.msi             30-Nov-2016 15:13   28M
mysql-documents-5.5.54.msi.asc           30-Nov-2016 15:14   173
mysql-documents-5.5.54.msi.md5           30-Nov-2016 15:14   61
mysql-documents-5.5.55.msi             24-Mar-2017 14:42   28M
mysql-documents-5.5.55.msi.asc           24-Mar-2017 14:45   173
mysql-documents-5.5.55.msi.md5           24-Mar-2017 14:45   61
mysql-documents-5.6.10.msi             04-Feb-2013 22:45   38M
mysql-documents-5.6.10.msi.asc           04-Feb-2013 23:15   185
mysql-documents-5.6.10.msi.md5           04-Feb-2013 23:15   61
mysql-documents-5.6.11.msi             12-Apr-2013 11:56   37M
mysql-documents-5.6.11.msi.asc           12-Apr-2013 11:57   185
mysql-documents-5.6.11.msi.md5           12-Apr-2013 11:57   61
mysql-documents-5.6.12.msi             22-May-2013 08:57   43M
mysql-documents-5.6.12.msi.asc           06-Jun-2013 05:26   185
mysql-documents-5.6.12.msi.md5           06-Jun-2013 05:26   61
mysql-documents-5.6.13.msi             16-Jul-2013 03:27   43M
mysql-documents-5.6.13.msi.asc           17-Jul-2013 11:01   185
mysql-documents-5.6.13.msi.md5           17-Jul-2013 11:01   61
mysql-documents-5.6.14.msi             11-Sep-2013 22:47   43M
mysql-documents-5.6.14.msi.asc           17-Sep-2013 11:13   185
mysql-documents-5.6.14.msi.md5           17-Sep-2013 11:13   61
mysql-documents-5.6.15.msi             19-Nov-2013 02:44   44M
mysql-documents-5.6.15.msi.asc           30-Nov-2013 02:20   185
mysql-documents-5.6.15.msi.md5           30-Nov-2013 02:18   61
mysql-documents-5.6.16.msi             16-Jan-2014 14:44   47M
mysql-documents-5.6.16.msi.asc           29-Jan-2014 13:34   185
mysql-documents-5.6.16.msi.md5           29-Jan-2014 13:34   61
mysql-documents-5.6.17.msi             17-Mar-2014 18:50   32M
mysql-documents-5.6.17.msi.asc           18-Mar-2014 13:28   185
mysql-documents-5.6.17.msi.md5           18-Mar-2014 13:26   61
mysql-documents-5.6.19.msi             08-May-2014 16:26   33M
mysql-documents-5.6.19.msi.1            08-May-2014 16:26   33M
mysql-documents-5.6.19.msi.asc           29-May-2014 13:09   185
mysql-documents-5.6.19.msi.md5           29-May-2014 13:07   61
mysql-documents-5.6.20.msi             22-Jul-2014 19:46   33M
mysql-documents-5.6.20.msi.asc           22-Jul-2014 19:49   185
mysql-documents-5.6.20.msi.md5           22-Jul-2014 19:49   61
mysql-documents-5.6.21.msi             15-Sep-2014 13:01   31M
mysql-documents-5.6.21.msi.asc           16-Sep-2014 16:09   185
mysql-documents-5.6.21.msi.md5           16-Sep-2014 16:09   61
mysql-documents-5.6.22.msi             25-Nov-2014 12:48   31M
mysql-documents-5.6.22.msi.asc           27-Nov-2014 09:20   185
mysql-documents-5.6.22.msi.md5           27-Nov-2014 09:18   61
mysql-documents-5.6.23.msi             31-Jan-2015 01:25   31M
mysql-documents-5.6.23.msi.asc           31-Jan-2015 01:27   185
mysql-documents-5.6.23.msi.md5           31-Jan-2015 01:27   61
mysql-documents-5.6.24.msi             01-Apr-2015 00:01   31M
mysql-documents-5.6.24.msi.asc           01-Apr-2015 17:24   185
mysql-documents-5.6.24.msi.md5           01-Apr-2015 17:22   61
mysql-documents-5.6.25.msi             25-May-2015 17:27   31M
mysql-documents-5.6.25.msi.asc           25-May-2015 17:31   173
mysql-documents-5.6.25.msi.md5           25-May-2015 17:31   61
mysql-documents-5.6.26.msi             16-Jul-2015 01:02   32M
mysql-documents-5.6.26.msi.asc           16-Jul-2015 03:20   173
mysql-documents-5.6.26.msi.md5           16-Jul-2015 03:17   61
mysql-documents-5.6.27.msi             22-Sep-2015 01:54   32M
mysql-documents-5.6.27.msi.asc           22-Sep-2015 01:57   173
mysql-documents-5.6.27.msi.md5           22-Sep-2015 01:57   61
mysql-documents-5.6.28.msi             02-Dec-2015 07:12   32M
mysql-documents-5.6.28.msi.asc           02-Dec-2015 07:17   173
mysql-documents-5.6.28.msi.md5           02-Dec-2015 07:17   61
mysql-documents-5.6.29.msi             05-Feb-2016 09:41   32M
mysql-documents-5.6.29.msi.asc           05-Feb-2016 09:46   173
mysql-documents-5.6.29.msi.md5           05-Feb-2016 09:45   61
mysql-documents-5.6.30.msi             18-Mar-2016 16:48   32M
mysql-documents-5.6.30.msi.asc           18-Mar-2016 16:54   173
mysql-documents-5.6.30.msi.md5           18-Mar-2016 16:54   61
mysql-documents-5.6.31.msi             27-May-2016 15:20   32M
mysql-documents-5.6.31.msi.asc           27-May-2016 15:23   173
mysql-documents-5.6.31.msi.md5           27-May-2016 15:22   61
mysql-documents-5.6.32.msi             13-Jul-2016 01:12   32M
mysql-documents-5.6.32.msi.asc           13-Jul-2016 01:16   173
mysql-documents-5.6.32.msi.md5           13-Jul-2016 01:16   61
mysql-documents-5.6.33.msi             29-Aug-2016 20:01   32M
mysql-documents-5.6.33.msi.asc           29-Aug-2016 20:05   173
mysql-documents-5.6.33.msi.md5           29-Aug-2016 20:03   61
mysql-documents-5.6.34.msi             03-Oct-2016 11:11   32M
mysql-documents-5.6.34.msi.asc           03-Oct-2016 11:13   173
mysql-documents-5.6.34.msi.md5           03-Oct-2016 11:13   61
mysql-documents-5.6.35.msi             29-Nov-2016 15:40   32M
mysql-documents-5.6.35.msi.asc           29-Nov-2016 15:45   173
mysql-documents-5.6.35.msi.md5           29-Nov-2016 15:45   61
mysql-documents-5.6.36.msi             19-Mar-2017 06:35   33M
mysql-documents-5.6.36.msi.asc           19-Mar-2017 06:36   173
mysql-documents-5.6.36.msi.md5           19-Mar-2017 06:36   61
mysql-documents-5.6.6.msi             09-Aug-2012 06:03   32M
mysql-documents-5.6.6.msi.asc           09-Aug-2012 06:06   185
mysql-documents-5.6.6.msi.md5           09-Aug-2012 06:06   60
mysql-documents-5.6.7.msi             02-Oct-2012 01:11   39M
mysql-documents-5.6.7.msi.asc           02-Oct-2012 01:26   185
mysql-documents-5.6.7.msi.md5           02-Oct-2012 01:26   60
mysql-documents-5.6.9.msi             04-Dec-2012 05:45   41M
mysql-documents-5.6.9.msi.asc           21-Dec-2012 18:57   185
mysql-documents-5.6.9.msi.md5           21-Dec-2012 18:57   60
mysql-documents-5.7.10.msi             02-Dec-2015 14:12   32M
mysql-documents-5.7.10.msi.asc           02-Dec-2015 14:14   173
mysql-documents-5.7.10.msi.md5           02-Dec-2015 14:14   61
mysql-documents-5.7.11.msi             05-Feb-2016 14:05   32M
mysql-documents-5.7.11.msi.asc           05-Feb-2016 19:38   173
mysql-documents-5.7.11.msi.md5           05-Feb-2016 19:38   61
mysql-documents-5.7.12.msi             30-Mar-2016 15:48   32M
mysql-documents-5.7.12.msi.asc           30-Mar-2016 15:50   173
mysql-documents-5.7.12.msi.md5           30-Mar-2016 15:50   61
mysql-documents-5.7.13.msi             27-May-2016 00:59   32M
mysql-documents-5.7.13.msi.asc           27-May-2016 01:00   173
mysql-documents-5.7.13.msi.md5           27-May-2016 01:00   61
mysql-documents-5.7.14.msi             14-Jul-2016 05:50   32M
mysql-documents-5.7.14.msi.asc           27-Jul-2016 02:06   173
mysql-documents-5.7.14.msi.md5           27-Jul-2016 02:06   61
mysql-documents-5.7.15.msi             26-Aug-2016 14:31   37M
mysql-documents-5.7.15.msi.asc           26-Aug-2016 14:33   173
mysql-documents-5.7.15.msi.md5           26-Aug-2016 14:33   61
mysql-documents-5.7.16.msi             30-Sep-2016 01:50   37M
mysql-documents-5.7.16.msi.asc           30-Sep-2016 01:52   173
mysql-documents-5.7.16.msi.md5           30-Sep-2016 01:52   61
mysql-documents-5.7.17.msi             30-Nov-2016 02:31   37M
mysql-documents-5.7.17.msi.asc           30-Nov-2016 02:36   173
mysql-documents-5.7.17.msi.md5           30-Nov-2016 02:36   61
mysql-documents-5.7.18.msi             21-Mar-2017 01:43   40M
mysql-documents-5.7.18.msi.asc           21-Mar-2017 01:44   173
mysql-documents-5.7.18.msi.md5           21-Mar-2017 01:44   61
mysql-documents-5.7.4.msi             20-Mar-2014 19:52   32M
mysql-documents-5.7.4.msi.asc           25-Mar-2014 17:46   185
mysql-documents-5.7.4.msi.md5           25-Mar-2014 17:45   60
mysql-documents-5.7.5.msi             22-Sep-2014 16:38   31M
mysql-documents-5.7.5.msi.asc           22-Sep-2014 16:42   185
mysql-documents-5.7.5.msi.md5           22-Sep-2014 16:42   60
mysql-documents-5.7.6.msi             02-Mar-2015 16:30   31M
mysql-documents-5.7.6.msi.asc           02-Mar-2015 16:34   185
mysql-documents-5.7.6.msi.md5           02-Mar-2015 16:33   60
mysql-documents-5.7.7.msi             02-Apr-2015 09:05   31M
mysql-documents-5.7.7.msi.asc           02-Apr-2015 22:32   185
mysql-documents-5.7.7.msi.md5           02-Apr-2015 22:32   60
mysql-documents-5.7.8.msi             22-Jul-2015 13:33   32M
mysql-documents-5.7.8.msi.asc           22-Jul-2015 15:07   173
mysql-documents-5.7.8.msi.md5           22-Jul-2015 14:51   60
mysql-documents-5.7.9.msi             19-Oct-2015 22:10   32M
mysql-documents-5.7.9.msi.asc           21-Oct-2015 06:10   173
mysql-documents-5.7.9.msi.md5           21-Oct-2015 06:10   60
mysql-documents-8.0.0.msi             26-Aug-2016 21:40   28M
mysql-documents-8.0.0.msi.asc           26-Aug-2016 21:41   173
mysql-documents-8.0.0.msi.md5           26-Aug-2016 21:41   60
mysql-documents-8.0.1.msi             24-Mar-2017 00:11   29M
mysql-documents-8.0.1.msi.asc           24-Mar-2017 00:11   173
mysql-documents-8.0.1.msi.md5           24-Mar-2017 00:11   60
mysql-examples-5.1.68.msi             01-Mar-2013 07:01  793K
mysql-examples-5.1.68.msi.asc           01-Mar-2013 07:09   185
mysql-examples-5.1.68.msi.md5           01-Mar-2013 07:09   60
mysql-examples-5.1.70.msi             24-Aug-2013 01:35  808K
mysql-examples-5.1.73.msi             07-Jan-2014 11:37  808K
mysql-examples-5.5.27.msi             02-Aug-2012 22:57  808K
mysql-examples-5.5.27.msi.asc           02-Aug-2012 23:00   185
mysql-examples-5.5.27.msi.md5           02-Aug-2012 23:00   60
mysql-examples-5.5.28.msi             21-Sep-2012 04:21  793K
mysql-examples-5.5.28.msi.asc           29-Sep-2012 03:04   185
mysql-examples-5.5.28.msi.md5           29-Sep-2012 03:04   60
mysql-examples-5.5.29.msi             21-Dec-2012 18:53  793K
mysql-examples-5.5.29.msi.asc           21-Dec-2012 18:53   185
mysql-examples-5.5.29.msi.md5           21-Dec-2012 18:53   60
mysql-examples-5.5.30.msi             22-Jan-2013 11:10  793K
mysql-examples-5.5.30.msi.asc           03-Feb-2013 13:53   185
mysql-examples-5.5.30.msi.md5           03-Feb-2013 13:53   60
mysql-examples-5.5.31.msi             15-Apr-2013 19:55  808K
mysql-examples-5.5.31.msi.asc           15-Apr-2013 19:57   185
mysql-examples-5.5.31.msi.md5           15-Apr-2013 19:57   60
mysql-examples-5.5.32.msi             17-May-2013 15:45  808K
mysql-examples-5.5.32.msi.asc           06-Jun-2013 18:10   185
mysql-examples-5.5.32.msi.md5           06-Jun-2013 18:10   60
mysql-examples-5.5.33.msi             16-Jul-2013 18:39  808K
mysql-examples-5.5.33.msi.asc           31-Jul-2013 00:41   185
mysql-examples-5.5.33.msi.md5           31-Jul-2013 00:41   60
mysql-examples-5.5.34.msi             11-Sep-2013 00:03  808K
mysql-examples-5.5.34.msi.asc           19-Sep-2013 16:06   185
mysql-examples-5.5.34.msi.md5           19-Sep-2013 16:06   60
mysql-examples-5.5.35.msi             06-Nov-2013 20:54  808K
mysql-examples-5.5.35.msi.asc           08-Nov-2013 21:19   185
mysql-examples-5.5.35.msi.md5           08-Nov-2013 21:18   60
mysql-examples-5.5.36.msi             16-Jan-2014 17:08  808K
mysql-examples-5.5.36.msi.asc           17-Jan-2014 14:05   185
mysql-examples-5.5.36.msi.md5           17-Jan-2014 14:04   60
mysql-examples-5.5.37.msi             17-Mar-2014 15:20  808K
mysql-examples-5.5.37.msi.asc           18-Mar-2014 13:20   185
mysql-examples-5.5.37.msi.md5           18-Mar-2014 13:18   60
mysql-examples-5.5.38.msi             30-May-2014 19:53  808K
mysql-examples-5.5.38.msi.asc           30-May-2014 19:53   185
mysql-examples-5.5.38.msi.md5           30-May-2014 19:53   60
mysql-examples-5.5.39.msi             22-Jul-2014 17:56  808K
mysql-examples-5.5.40.msi             25-Sep-2014 13:54  808K
mysql-examples-5.5.40.msi.asc           25-Sep-2014 13:54   185
mysql-examples-5.5.40.msi.md5           25-Sep-2014 13:54   60
mysql-examples-5.5.41.msi             25-Nov-2014 23:50  808K
mysql-examples-5.5.41.msi.asc           25-Nov-2014 23:56   185
mysql-examples-5.5.41.msi.md5           25-Nov-2014 23:55   60
mysql-examples-5.5.42.msi             31-Jan-2015 03:22  808K
mysql-examples-5.5.42.msi.asc           02-Feb-2015 18:19   185
mysql-examples-5.5.42.msi.md5           02-Feb-2015 18:18   60
mysql-examples-5.5.43.msi             31-Mar-2015 17:53  808K
mysql-examples-5.5.43.msi.asc           31-Mar-2015 18:12   185
mysql-examples-5.5.43.msi.md5           31-Mar-2015 18:12   60
mysql-examples-5.5.44.msi             25-May-2015 16:06  808K
mysql-examples-5.5.44.msi.asc           25-May-2015 16:09   173
mysql-examples-5.5.44.msi.md5           25-May-2015 16:08   60
mysql-examples-5.5.45.msi             29-Jun-2015 19:21  808K
mysql-examples-5.5.45.msi.asc           29-Jun-2015 19:28   173
mysql-examples-5.5.45.msi.md5           29-Jun-2015 19:28   60
mysql-examples-5.5.46.msi             23-Sep-2015 14:17  808K
mysql-examples-5.5.46.msi.asc           23-Sep-2015 14:31   173
mysql-examples-5.5.46.msi.md5           23-Sep-2015 14:30   60
mysql-examples-5.5.47.msi             02-Dec-2015 15:16  836K
mysql-examples-5.5.47.msi.asc           02-Dec-2015 15:25   173
mysql-examples-5.5.47.msi.md5           02-Dec-2015 15:25   60
mysql-examples-5.5.48.msi             05-Feb-2016 13:57  836K
mysql-examples-5.5.48.msi.asc           05-Feb-2016 14:04   173
mysql-examples-5.5.48.msi.md5           05-Feb-2016 14:04   60
mysql-examples-5.5.49.msi             18-Mar-2016 21:28  836K
mysql-examples-5.5.49.msi.asc           18-Mar-2016 21:32   173
mysql-examples-5.5.49.msi.md5           18-Mar-2016 21:32   60
mysql-examples-5.5.50.msi             27-May-2016 01:02  836K
mysql-examples-5.5.50.msi.asc           02-Jun-2016 13:17   173
mysql-examples-5.5.50.msi.md5           02-Jun-2016 13:17   60
mysql-examples-5.5.51.msi             13-Jul-2016 14:47  836K
mysql-examples-5.5.51.msi.asc           13-Jul-2016 14:56   173
mysql-examples-5.5.51.msi.md5           13-Jul-2016 14:56   60
mysql-examples-5.5.52.msi             29-Aug-2016 17:33  836K
mysql-examples-5.5.52.msi.asc           29-Aug-2016 23:08   173
mysql-examples-5.5.52.msi.md5           29-Aug-2016 23:07   60
mysql-examples-5.5.53.msi             30-Sep-2016 13:01  836K
mysql-examples-5.5.53.msi.asc           30-Sep-2016 13:07   173
mysql-examples-5.5.53.msi.md5           30-Sep-2016 13:07   60
mysql-examples-5.5.54.msi             30-Nov-2016 15:13  836K
mysql-examples-5.5.54.msi.asc           30-Nov-2016 15:14   173
mysql-examples-5.5.54.msi.md5           30-Nov-2016 15:14   60
mysql-examples-5.5.55.msi             24-Mar-2017 14:42  836K
mysql-examples-5.5.55.msi.asc           24-Mar-2017 14:45   173
mysql-examples-5.5.55.msi.md5           24-Mar-2017 14:45   60
mysql-examples-5.6.10.msi             04-Feb-2013 22:45  793K
mysql-examples-5.6.10.msi.asc           04-Feb-2013 23:15   185
mysql-examples-5.6.10.msi.md5           04-Feb-2013 23:15   60
mysql-examples-5.6.11.msi             12-Apr-2013 11:56  808K
mysql-examples-5.6.11.msi.asc           12-Apr-2013 11:57   185
mysql-examples-5.6.11.msi.md5           12-Apr-2013 11:57   60
mysql-examples-5.6.12.msi             22-May-2013 09:20  808K
mysql-examples-5.6.12.msi.asc           06-Jun-2013 05:26   185
mysql-examples-5.6.12.msi.md5           06-Jun-2013 05:26   60
mysql-examples-5.6.13.msi             16-Jul-2013 03:51  808K
mysql-examples-5.6.13.msi.asc           17-Jul-2013 11:01   185
mysql-examples-5.6.13.msi.md5           17-Jul-2013 11:01   60
mysql-examples-5.6.14.msi             11-Sep-2013 23:10  808K
mysql-examples-5.6.14.msi.asc           17-Sep-2013 11:13   185
mysql-examples-5.6.14.msi.md5           17-Sep-2013 11:13   60
mysql-examples-5.6.15.msi             19-Nov-2013 03:10  808K
mysql-examples-5.6.15.msi.asc           30-Nov-2013 02:20   185
mysql-examples-5.6.15.msi.md5           30-Nov-2013 02:18   60
mysql-examples-5.6.16.msi             16-Jan-2014 15:00  808K
mysql-examples-5.6.16.msi.asc           29-Jan-2014 13:34   185
mysql-examples-5.6.16.msi.md5           29-Jan-2014 13:34   60
mysql-examples-5.6.17.msi             17-Mar-2014 19:06  808K
mysql-examples-5.6.17.msi.asc           18-Mar-2014 13:28   185
mysql-examples-5.6.17.msi.md5           18-Mar-2014 13:26   60
mysql-examples-5.6.19.msi             08-May-2014 16:39  808K
mysql-examples-5.6.19.msi.1            08-May-2014 16:39  808K
mysql-examples-5.6.19.msi.asc           29-May-2014 13:09   185
mysql-examples-5.6.19.msi.md5           29-May-2014 13:07   60
mysql-examples-5.6.20.msi             22-Jul-2014 19:46  808K
mysql-examples-5.6.20.msi.asc           22-Jul-2014 19:49   185
mysql-examples-5.6.20.msi.md5           22-Jul-2014 19:49   60
mysql-examples-5.6.21.msi             15-Sep-2014 13:01  808K
mysql-examples-5.6.21.msi.asc           16-Sep-2014 16:09   185
mysql-examples-5.6.21.msi.md5           16-Sep-2014 16:09   60
mysql-examples-5.6.22.msi             25-Nov-2014 12:48  808K
mysql-examples-5.6.22.msi.asc           27-Nov-2014 09:20   185
mysql-examples-5.6.22.msi.md5           27-Nov-2014 09:18   60
mysql-examples-5.6.23.msi             31-Jan-2015 01:25  808K
mysql-examples-5.6.23.msi.asc           31-Jan-2015 01:27   185
mysql-examples-5.6.23.msi.md5           31-Jan-2015 01:27   60
mysql-examples-5.6.24.msi             01-Apr-2015 00:01  808K
mysql-examples-5.6.24.msi.asc           01-Apr-2015 17:24   185
mysql-examples-5.6.24.msi.md5           01-Apr-2015 17:22   60
mysql-examples-5.6.25.msi             25-May-2015 17:27  808K
mysql-examples-5.6.25.msi.asc           25-May-2015 17:31   173
mysql-examples-5.6.25.msi.md5           25-May-2015 17:31   60
mysql-examples-5.6.26.msi             16-Jul-2015 01:02  808K
mysql-examples-5.6.26.msi.asc           16-Jul-2015 03:20   173
mysql-examples-5.6.26.msi.md5           16-Jul-2015 03:17   60
mysql-examples-5.6.27.msi             22-Sep-2015 01:54  808K
mysql-examples-5.6.27.msi.asc           22-Sep-2015 01:57   173
mysql-examples-5.6.27.msi.md5           22-Sep-2015 01:57   60
mysql-examples-5.6.28.msi             02-Dec-2015 07:12  836K
mysql-examples-5.6.28.msi.asc           02-Dec-2015 07:17   173
mysql-examples-5.6.28.msi.md5           02-Dec-2015 07:17   60
mysql-examples-5.6.29.msi             05-Feb-2016 09:41  836K
mysql-examples-5.6.29.msi.asc           05-Feb-2016 09:46   173
mysql-examples-5.6.29.msi.md5           05-Feb-2016 09:45   60
mysql-examples-5.6.30.msi             18-Mar-2016 16:48  836K
mysql-examples-5.6.30.msi.asc           18-Mar-2016 16:54   173
mysql-examples-5.6.30.msi.md5           18-Mar-2016 16:54   60
mysql-examples-5.6.31.msi             27-May-2016 15:20  836K
mysql-examples-5.6.31.msi.asc           27-May-2016 15:23   173
mysql-examples-5.6.31.msi.md5           27-May-2016 15:22   60
mysql-examples-5.6.32.msi             13-Jul-2016 01:12  836K
mysql-examples-5.6.32.msi.asc           13-Jul-2016 01:16   173
mysql-examples-5.6.32.msi.md5           13-Jul-2016 01:16   60
mysql-examples-5.6.33.msi             29-Aug-2016 20:01  836K
mysql-examples-5.6.33.msi.asc           29-Aug-2016 20:05   173
mysql-examples-5.6.33.msi.md5           29-Aug-2016 20:03   60
mysql-examples-5.6.34.msi             03-Oct-2016 11:11  836K
mysql-examples-5.6.34.msi.asc           03-Oct-2016 11:13   173
mysql-examples-5.6.34.msi.md5           03-Oct-2016 11:13   60
mysql-examples-5.6.35.msi             29-Nov-2016 15:40  836K
mysql-examples-5.6.35.msi.asc           29-Nov-2016 15:45   173
mysql-examples-5.6.35.msi.md5           29-Nov-2016 15:45   60
mysql-examples-5.6.36.msi             19-Mar-2017 06:35  836K
mysql-examples-5.6.36.msi.asc           19-Mar-2017 06:36   173
mysql-examples-5.6.36.msi.md5           19-Mar-2017 06:36   60
mysql-examples-5.6.6.msi              09-Aug-2012 06:03  808K
mysql-examples-5.6.6.msi.asc            09-Aug-2012 06:06   185
mysql-examples-5.6.6.msi.md5            09-Aug-2012 06:06   59
mysql-examples-5.6.7.msi              02-Oct-2012 01:11  793K
mysql-examples-5.6.7.msi.asc            02-Oct-2012 01:29   185
mysql-examples-5.6.7.msi.md5            02-Oct-2012 01:29   59
mysql-examples-5.6.9.msi              04-Dec-2012 06:10  793K
mysql-examples-5.6.9.msi.asc            21-Dec-2012 18:57   185
mysql-examples-5.6.9.msi.md5            21-Dec-2012 18:57   59
mysql-examples-5.7.10.msi             02-Dec-2015 14:12  836K
mysql-examples-5.7.10.msi.asc           02-Dec-2015 14:14   173
mysql-examples-5.7.10.msi.md5           02-Dec-2015 14:14   60
mysql-examples-5.7.11.msi             05-Feb-2016 14:05  836K
mysql-examples-5.7.11.msi.asc           05-Feb-2016 19:38   173
mysql-examples-5.7.11.msi.md5           05-Feb-2016 19:38   60
mysql-examples-5.7.12.msi             30-Mar-2016 15:48  836K
mysql-examples-5.7.12.msi.asc           30-Mar-2016 15:50   173
mysql-examples-5.7.12.msi.md5           30-Mar-2016 15:50   60
mysql-examples-5.7.13.msi             27-May-2016 00:59  836K
mysql-examples-5.7.13.msi.asc           27-May-2016 01:00   173
mysql-examples-5.7.13.msi.md5           27-May-2016 01:00   60
mysql-examples-5.7.14.msi             14-Jul-2016 05:50  836K
mysql-examples-5.7.14.msi.asc           27-Jul-2016 02:06   173
mysql-examples-5.7.14.msi.md5           27-Jul-2016 02:06   60
mysql-examples-5.7.15.msi             26-Aug-2016 14:31  836K
mysql-examples-5.7.15.msi.asc           26-Aug-2016 14:33   173
mysql-examples-5.7.15.msi.md5           26-Aug-2016 14:33   60
mysql-examples-5.7.16.msi             30-Sep-2016 01:50  836K
mysql-examples-5.7.16.msi.asc           30-Sep-2016 01:52   173
mysql-examples-5.7.16.msi.md5           30-Sep-2016 01:52   60
mysql-examples-5.7.17.msi             30-Nov-2016 02:31  836K
mysql-examples-5.7.17.msi.asc           30-Nov-2016 02:36   173
mysql-examples-5.7.17.msi.md5           30-Nov-2016 02:36   60
mysql-examples-5.7.18.msi             21-Mar-2017 01:43  836K
mysql-examples-5.7.18.msi.asc           21-Mar-2017 01:44   173
mysql-examples-5.7.18.msi.md5           21-Mar-2017 01:44   60
mysql-examples-5.7.4.msi              20-Mar-2014 19:52  808K
mysql-examples-5.7.4.msi.asc            25-Mar-2014 17:46   185
mysql-examples-5.7.4.msi.md5            25-Mar-2014 17:45   59
mysql-examples-5.7.5.msi              22-Sep-2014 16:38  808K
mysql-examples-5.7.5.msi.asc            22-Sep-2014 16:43   185
mysql-examples-5.7.5.msi.md5            22-Sep-2014 16:42   59
mysql-examples-5.7.6.msi              02-Mar-2015 16:30  808K
mysql-examples-5.7.6.msi.asc            02-Mar-2015 16:34   185
mysql-examples-5.7.6.msi.md5            02-Mar-2015 16:33   59
mysql-examples-5.7.7.msi              02-Apr-2015 09:05  808K
mysql-examples-5.7.7.msi.asc            02-Apr-2015 22:32   185
mysql-examples-5.7.7.msi.md5            02-Apr-2015 22:32   59
mysql-examples-5.7.8.msi              22-Jul-2015 13:33  808K
mysql-examples-5.7.8.msi.asc            22-Jul-2015 15:07   173
mysql-examples-5.7.8.msi.md5            22-Jul-2015 14:51   59
mysql-examples-5.7.9.msi              19-Oct-2015 22:10  836K
mysql-examples-5.7.9.msi.asc            21-Oct-2015 06:10   173
mysql-examples-5.7.9.msi.md5            21-Oct-2015 06:10   59
mysql-examples-8.0.0.msi              26-Aug-2016 21:40  836K
mysql-examples-8.0.0.msi.asc            26-Aug-2016 21:42   173
mysql-examples-8.0.0.msi.md5            26-Aug-2016 21:41   59
mysql-examples-8.0.1.msi              24-Mar-2017 00:11  836K
mysql-examples-8.0.1.msi.asc            24-Mar-2017 00:11   173
mysql-examples-8.0.1.msi.md5            24-Mar-2017 00:11   59
mysql-excel-1.0.6.msi               25-Jul-2012 18:14   1M
mysql-excel-1.0.6.msi.asc             25-Jul-2012 18:50   185
mysql-excel-1.0.6.msi.md5             25-Jul-2012 18:50   56
mysql-excel-1.0.7.msi               14-Aug-2012 00:59   1M
mysql-excel-1.1.0.msi               01-Mar-2013 07:02   1M
mysql-excel-1.1.0.msi.asc             01-Mar-2013 07:04   185
mysql-excel-1.1.0.msi.md5             01-Mar-2013 07:04   56
mysql-excel-1.1.1.msi               11-May-2013 01:32   1M
mysql-excel-1.1.2.msi               02-Oct-2013 06:21   1M
mysql-excel-1.1.3.msi               16-Oct-2013 01:07   1M
mysql-excel-1.2.0-src.zip             05-Feb-2014 07:31   1M
mysql-excel-1.2.0-src.zip.asc           08-Feb-2014 01:41   185
mysql-excel-1.2.0-src.zip.md5           08-Feb-2014 01:41   60
mysql-excel-1.2.0.msi               25-Jan-2014 05:47   1M
mysql-excel-1.2.0.msi.asc             08-Feb-2014 01:40   185
mysql-excel-1.2.0.msi.md5             08-Feb-2014 01:40   56
mysql-for-visualstudio-1.1.4-noinstall.zip     20-Dec-2014 01:29   6M
mysql-for-visualstudio-1.1.4-noinstall.zip.asc   20-Dec-2014 01:29   185
mysql-for-visualstudio-1.1.4-noinstall.zip.md5   20-Dec-2014 01:29   77
mysql-for-visualstudio-1.1.4-src.zip        20-Dec-2014 01:29   7M
mysql-for-visualstudio-1.1.4-src.zip.asc      20-Dec-2014 01:29   185
mysql-for-visualstudio-1.1.4-src.zip.md5      20-Dec-2014 01:29   71
mysql-for-visualstudio-1.1.4.msi          20-Dec-2014 01:29   10M
mysql-for-visualstudio-1.1.4.msi.asc        20-Dec-2014 01:29   185
mysql-for-visualstudio-1.1.4.msi.md5        20-Dec-2014 01:29   67
mysql-installer-community-5.5.27.0.msi       02-Aug-2012 22:54  201M
mysql-installer-community-5.5.27.0.msi.asc     02-Aug-2012 23:01   185
mysql-installer-community-5.5.27.0.msi.md5     02-Aug-2012 23:01   73
mysql-installer-community-5.5.27.1.msi       09-Aug-2012 06:01  201M
mysql-installer-community-5.5.27.1.msi.asc     09-Aug-2012 06:05   185
mysql-installer-community-5.5.27.1.msi.md5     09-Aug-2012 06:05   73
mysql-installer-community-5.5.27.2.msi       13-Aug-2012 23:00  201M
mysql-installer-community-5.5.27.2.msi.asc     14-Aug-2012 00:24   185
mysql-installer-community-5.5.27.2.msi.md5     14-Aug-2012 00:22   73
mysql-installer-community-5.5.27.3.msi       20-Sep-2012 01:03  201M
mysql-installer-community-5.5.27.3.msi.asc     20-Sep-2012 02:09   185
mysql-installer-community-5.5.27.3.msi.md5     20-Sep-2012 02:09   73
mysql-installer-community-5.5.28.0.msi       21-Sep-2012 04:20  207M
mysql-installer-community-5.5.28.0.msi.asc     29-Sep-2012 03:03   185
mysql-installer-community-5.5.28.0.msi.md5     29-Sep-2012 03:03   73
mysql-installer-community-5.5.28.1.msi       01-Oct-2012 01:21  207M
mysql-installer-community-5.5.28.1.msi.asc     01-Oct-2012 01:27   185
mysql-installer-community-5.5.28.1.msi.md5     01-Oct-2012 01:27   73
mysql-installer-community-5.5.28.2.msi       04-Oct-2012 11:02  207M
mysql-installer-community-5.5.28.2.msi.asc     04-Oct-2012 11:18   185
mysql-installer-community-5.5.28.2.msi.md5     04-Oct-2012 11:18   73
mysql-installer-community-5.5.28.3.msi       01-Nov-2012 02:41  208M
mysql-installer-community-5.5.28.3.msi.asc     01-Nov-2012 04:13   185
mysql-installer-community-5.5.28.3.msi.md5     01-Nov-2012 04:13   73
mysql-installer-community-5.5.29.0.msi       21-Dec-2012 06:23  209M
mysql-installer-community-5.5.29.0.msi.asc     21-Dec-2012 06:33   185
mysql-installer-community-5.5.29.0.msi.md5     21-Dec-2012 06:33   73
mysql-installer-community-5.5.30.0.msi       02-Feb-2013 22:55  168M
mysql-installer-community-5.5.30.0.msi.asc     03-Feb-2013 14:35   185
mysql-installer-community-5.5.30.0.msi.md5     03-Feb-2013 14:34   73
mysql-installer-community-5.5.30.1.msi       16-Feb-2013 11:11  167M
mysql-installer-community-5.5.30.1.msi.asc     16-Feb-2013 11:23   185
mysql-installer-community-5.5.30.1.msi.md5     16-Feb-2013 11:23   73
mysql-installer-community-5.5.31.0.msi       15-Apr-2013 19:55  165M
mysql-installer-community-5.5.31.0.msi.asc     15-Apr-2013 19:57   185
mysql-installer-community-5.5.31.0.msi.md5     15-Apr-2013 19:57   73
mysql-installer-community-5.5.32.0.msi       06-Jun-2013 18:05  168M
mysql-installer-community-5.5.32.0.msi.asc     06-Jun-2013 18:10   185
mysql-installer-community-5.5.32.0.msi.md5     06-Jun-2013 18:10   73
mysql-installer-community-5.5.32.1.msi       01-Jul-2013 10:36  170M
mysql-installer-community-5.5.32.1.msi.asc     01-Jul-2013 11:29   185
mysql-installer-community-5.5.32.1.msi.md5     01-Jul-2013 11:29   73
mysql-installer-community-5.5.32.2.msi       13-Jul-2013 04:23  172M
mysql-installer-community-5.5.32.2.msi.asc     13-Jul-2013 05:26   185
mysql-installer-community-5.5.32.2.msi.md5     13-Jul-2013 05:26   73
mysql-installer-community-5.5.33.0.msi       16-Jul-2013 20:10  171M
mysql-installer-community-5.5.33.0.msi.asc     31-Jul-2013 00:41   185
mysql-installer-community-5.5.33.0.msi.md5     31-Jul-2013 00:41   73
mysql-installer-community-5.5.33.2.msi       13-Aug-2013 01:12  180M
mysql-installer-community-5.5.33.2.msi.asc     13-Aug-2013 01:29   185
mysql-installer-community-5.5.33.2.msi.md5     13-Aug-2013 01:29   73
mysql-installer-community-5.5.34.0.msi       13-Sep-2013 23:37  180M
mysql-installer-community-5.5.34.0.msi.asc     19-Sep-2013 16:06   185
mysql-installer-community-5.5.34.0.msi.md5     19-Sep-2013 16:06   73
mysql-installer-community-5.5.35.0.msi       07-Nov-2013 13:57  222M
mysql-installer-community-5.5.35.0.msi.asc     08-Nov-2013 21:19   185
mysql-installer-community-5.5.35.0.msi.md5     08-Nov-2013 21:19   73
mysql-installer-community-5.5.35.1.msi       12-Dec-2013 03:38  221M
mysql-installer-community-5.5.35.1.msi.asc     12-Dec-2013 03:59   185
mysql-installer-community-5.5.35.1.msi.md5     12-Dec-2013 03:58   73
mysql-installer-community-5.5.36.0.msi       16-Jan-2014 18:28  237M
mysql-installer-community-5.5.36.0.msi.asc     17-Jan-2014 14:05   185
mysql-installer-community-5.5.36.0.msi.md5     17-Jan-2014 14:04   73
mysql-installer-community-5.5.37.0.msi       17-Mar-2014 16:37  222M
mysql-installer-community-5.5.37.0.msi.asc     18-Mar-2014 13:21   185
mysql-installer-community-5.5.37.0.msi.md5     18-Mar-2014 13:18   73
mysql-installer-community-5.5.38.0.msi       30-May-2014 19:53  231M
mysql-installer-community-5.5.38.0.msi.asc     30-May-2014 19:53   185
mysql-installer-community-5.5.38.0.msi.md5     30-May-2014 19:53   73
mysql-installer-community-5.5.39.0.msi       22-Jul-2014 17:57  234M
mysql-installer-community-5.5.40.0.msi       25-Sep-2014 13:54  255M
mysql-installer-community-5.5.40.0.msi.asc     25-Sep-2014 13:54   185
mysql-installer-community-5.5.40.0.msi.md5     25-Sep-2014 13:54   73
mysql-installer-community-5.5.40.1.msi       29-Sep-2014 01:15  272M
mysql-installer-community-5.5.40.1.msi.asc     29-Sep-2014 01:20   185
mysql-installer-community-5.5.40.1.msi.md5     29-Sep-2014 01:20   73
mysql-installer-community-5.5.41.0.msi       25-Nov-2014 23:50  268M
mysql-installer-community-5.5.41.0.msi.asc     25-Nov-2014 23:56   185
mysql-installer-community-5.5.41.0.msi.md5     25-Nov-2014 23:56   73
mysql-installer-community-5.5.42.0.msi       31-Jan-2015 03:22  268M
mysql-installer-community-5.5.42.0.msi.asc     02-Feb-2015 18:19   185
mysql-installer-community-5.5.42.0.msi.md5     02-Feb-2015 18:19   73
mysql-installer-community-5.5.42.1.msi       02-Mar-2015 15:03  271M
mysql-installer-community-5.5.42.1.msi.asc     03-Mar-2015 13:20   185
mysql-installer-community-5.5.42.1.msi.md5     03-Mar-2015 13:20   73
mysql-installer-community-5.5.43.0.msi       31-Mar-2015 17:54  272M
mysql-installer-community-5.5.43.0.msi.asc     31-Mar-2015 18:12   185
mysql-installer-community-5.5.43.0.msi.md5     31-Mar-2015 18:12   73
mysql-installer-community-5.5.44.0.msi       25-May-2015 16:06  272M
mysql-installer-community-5.5.44.0.msi.asc     25-May-2015 16:09   173
mysql-installer-community-5.5.44.0.msi.md5     25-May-2015 16:09   73
mysql-installer-community-5.5.45.0.msi       29-Jun-2015 19:21  259M
mysql-installer-community-5.5.45.0.msi.asc     29-Jun-2015 19:28   173
mysql-installer-community-5.5.45.0.msi.md5     29-Jun-2015 19:28   73
mysql-installer-community-5.5.46.0.msi       23-Sep-2015 14:17  257M
mysql-installer-community-5.5.46.0.msi.asc     23-Sep-2015 14:31   173
mysql-installer-community-5.5.46.0.msi.md5     23-Sep-2015 14:31   73
mysql-installer-community-5.5.46.1.msi       03-Dec-2015 00:56  269M
mysql-installer-community-5.5.46.1.msi.asc     03-Dec-2015 00:58   173
mysql-installer-community-5.5.46.1.msi.md5     03-Dec-2015 00:58   73
mysql-installer-community-5.5.47.0.msi       02-Dec-2015 15:21  269M
mysql-installer-community-5.5.47.0.msi.asc     02-Dec-2015 15:25   173
mysql-installer-community-5.5.47.0.msi.md5     02-Dec-2015 15:25   73
mysql-installer-community-5.5.48.0.msi       05-Feb-2016 13:59  274M
mysql-installer-community-5.5.48.0.msi.asc     05-Feb-2016 14:05   173
mysql-installer-community-5.5.48.0.msi.md5     05-Feb-2016 14:04   73
mysql-installer-community-5.5.49.0.msi       18-Mar-2016 21:29  276M
mysql-installer-community-5.5.49.0.msi.asc     18-Mar-2016 21:32   173
mysql-installer-community-5.5.49.0.msi.md5     18-Mar-2016 21:32   73
mysql-installer-community-5.5.50.0.msi       27-May-2016 01:02  277M
mysql-installer-community-5.5.50.0.msi.asc     02-Jun-2016 13:17   173
mysql-installer-community-5.5.50.0.msi.md5     02-Jun-2016 13:17   73
mysql-installer-community-5.5.51.0.msi       13-Jul-2016 14:47  272M
mysql-installer-community-5.5.51.0.msi.asc     13-Jul-2016 14:57   173
mysql-installer-community-5.5.51.0.msi.md5     13-Jul-2016 14:56   73
mysql-installer-community-5.5.52.0.msi       29-Aug-2016 17:33  271M
mysql-installer-community-5.5.52.0.msi.asc     29-Aug-2016 23:08   173
mysql-installer-community-5.5.52.0.msi.md5     29-Aug-2016 23:07   73
mysql-installer-community-5.5.53.0.msi       30-Sep-2016 13:02  271M
mysql-installer-community-5.5.53.0.msi.asc     30-Sep-2016 13:07   173
mysql-installer-community-5.5.53.0.msi.md5     30-Sep-2016 13:07   73
mysql-installer-community-5.5.54.0.msi       30-Nov-2016 15:13  270M
mysql-installer-community-5.5.54.0.msi.asc     30-Nov-2016 15:15   173
mysql-installer-community-5.5.54.0.msi.md5     30-Nov-2016 15:14   73
mysql-installer-community-5.5.55.0.msi       24-Mar-2017 14:43  245M
mysql-installer-community-5.5.55.0.msi.asc     24-Mar-2017 14:45   173
mysql-installer-community-5.5.55.0.msi.md5     24-Mar-2017 14:45   73
mysql-installer-community-5.6.10.0.msi       02-Feb-2013 02:22  173M
mysql-installer-community-5.6.10.0.msi.asc     02-Feb-2013 03:13   185
mysql-installer-community-5.6.10.0.msi.md5     02-Feb-2013 03:13   73
mysql-installer-community-5.6.10.1.msi       16-Feb-2013 11:43  172M
mysql-installer-community-5.6.10.1.msi.asc     16-Feb-2013 11:45   185
mysql-installer-community-5.6.10.1.msi.md5     16-Feb-2013 11:45   73
mysql-installer-community-5.6.11.0.msi       12-Apr-2013 04:51  171M
mysql-installer-community-5.6.11.0.msi.asc     12-Apr-2013 11:57   185
mysql-installer-community-5.6.11.0.msi.md5     12-Apr-2013 11:57   73
mysql-installer-community-5.6.12.0.msi       06-Jun-2013 02:54  180M
mysql-installer-community-5.6.12.0.msi.asc     06-Jun-2013 05:26   185
mysql-installer-community-5.6.12.0.msi.md5     06-Jun-2013 05:26   73
mysql-installer-community-5.6.12.1.msi       01-Jul-2013 11:02  182M
mysql-installer-community-5.6.12.1.msi.asc     01-Jul-2013 11:29   185
mysql-installer-community-5.6.12.1.msi.md5     01-Jul-2013 11:29   73
mysql-installer-community-5.6.12.2.msi       13-Jul-2013 04:30  183M
mysql-installer-community-5.6.12.2.msi.asc     13-Jul-2013 05:16   185
mysql-installer-community-5.6.12.2.msi.md5     13-Jul-2013 05:16   73
mysql-installer-community-5.6.13.0.msi       16-Jul-2013 06:04  182M
mysql-installer-community-5.6.13.0.msi.asc     17-Jul-2013 11:01   185
mysql-installer-community-5.6.13.0.msi.md5     17-Jul-2013 11:01   73
mysql-installer-community-5.6.13.1.msi       13-Aug-2013 01:16  192M
mysql-installer-community-5.6.13.1.msi.asc     13-Aug-2013 01:30   185
mysql-installer-community-5.6.13.1.msi.md5     13-Aug-2013 01:30   73
mysql-installer-community-5.6.14.0.msi       13-Sep-2013 04:32  192M
mysql-installer-community-5.6.14.0.msi.asc     17-Sep-2013 11:14   185
mysql-installer-community-5.6.14.0.msi.md5     17-Sep-2013 11:13   73
mysql-installer-community-5.6.15.0.msi       19-Nov-2013 05:14  235M
mysql-installer-community-5.6.15.0.msi.asc     30-Nov-2013 02:20   185
mysql-installer-community-5.6.15.0.msi.md5     30-Nov-2013 02:18   73
mysql-installer-community-5.6.15.1.msi       12-Dec-2013 03:38  234M
mysql-installer-community-5.6.15.1.msi.asc     12-Dec-2013 03:59   185
mysql-installer-community-5.6.15.1.msi.md5     12-Dec-2013 03:58   73
mysql-installer-community-5.6.16.0.msi       26-Jan-2014 01:12  251M
mysql-installer-community-5.6.16.0.msi.asc     29-Jan-2014 13:35   185
mysql-installer-community-5.6.16.0.msi.md5     29-Jan-2014 13:34   73
mysql-installer-community-5.6.17.0.msi       17-Mar-2014 20:21  235M
mysql-installer-community-5.6.17.0.msi.asc     18-Mar-2014 13:28   185
mysql-installer-community-5.6.17.0.msi.md5     18-Mar-2014 13:26   73
mysql-installer-community-5.6.19.0.msi       17-May-2014 03:51  244M
mysql-installer-community-5.6.19.0.msi.1      17-May-2014 03:51  244M
mysql-installer-community-5.6.19.0.msi.asc     29-May-2014 13:09   185
mysql-installer-community-5.6.19.0.msi.md5     29-May-2014 13:07   73
mysql-installer-community-5.6.20.0.msi       22-Jul-2014 19:47  248M
mysql-installer-community-5.6.20.0.msi.asc     22-Jul-2014 19:49   185
mysql-installer-community-5.6.20.0.msi.md5     22-Jul-2014 19:49   73
mysql-installer-community-5.6.21.0.msi       15-Sep-2014 13:02  270M
mysql-installer-community-5.6.21.0.msi.asc     16-Sep-2014 16:09   185
mysql-installer-community-5.6.21.0.msi.md5     16-Sep-2014 16:09   73
mysql-installer-community-5.6.21.1.msi       29-Sep-2014 01:15  287M
mysql-installer-community-5.6.21.1.msi.asc     29-Sep-2014 01:21   185
mysql-installer-community-5.6.21.1.msi.md5     29-Sep-2014 01:20   73
mysql-installer-community-5.6.22.0.msi       26-Nov-2014 01:14  283M
mysql-installer-community-5.6.22.0.msi.asc     27-Nov-2014 09:20   185
mysql-installer-community-5.6.22.0.msi.md5     27-Nov-2014 09:18   73
mysql-installer-community-5.6.23.0.msi       31-Jan-2015 01:25  282M
mysql-installer-community-5.6.23.0.msi.asc     31-Jan-2015 01:27   185
mysql-installer-community-5.6.23.0.msi.md5     31-Jan-2015 01:27   73
mysql-installer-community-5.6.23.1.msi       02-Mar-2015 15:04  286M
mysql-installer-community-5.6.23.1.msi.asc     03-Mar-2015 13:20   185
mysql-installer-community-5.6.23.1.msi.md5     03-Mar-2015 13:20   73
mysql-installer-community-5.6.24.0.msi       01-Apr-2015 00:02  287M
mysql-installer-community-5.6.24.0.msi.asc     01-Apr-2015 17:24   185
mysql-installer-community-5.6.24.0.msi.md5     01-Apr-2015 17:22   73
mysql-installer-community-5.6.25.0.msi       25-May-2015 17:29  267M
mysql-installer-community-5.6.25.0.msi.asc     25-May-2015 17:31   173
mysql-installer-community-5.6.25.0.msi.md5     25-May-2015 17:31   73
mysql-installer-community-5.6.26.0.msi       16-Jul-2015 01:02  254M
mysql-installer-community-5.6.26.0.msi.asc     16-Jul-2015 03:20   173
mysql-installer-community-5.6.26.0.msi.md5     16-Jul-2015 03:18   73
mysql-installer-community-5.6.27.0.msi       22-Sep-2015 01:55  253M
mysql-installer-community-5.6.27.0.msi.asc     22-Sep-2015 01:57   173
mysql-installer-community-5.6.27.0.msi.md5     22-Sep-2015 01:57   73
mysql-installer-community-5.6.27.1.msi       03-Dec-2015 00:57  264M
mysql-installer-community-5.6.27.1.msi.asc     03-Dec-2015 00:58   173
mysql-installer-community-5.6.27.1.msi.md5     03-Dec-2015 00:58   73
mysql-installer-community-5.6.28.0.msi       02-Dec-2015 07:12  264M
mysql-installer-community-5.6.28.0.msi.asc     02-Dec-2015 07:17   173
mysql-installer-community-5.6.28.0.msi.md5     02-Dec-2015 07:17   73
mysql-installer-community-5.6.29.0.msi       05-Feb-2016 09:42  269M
mysql-installer-community-5.6.29.0.msi.asc     05-Feb-2016 09:46   173
mysql-installer-community-5.6.29.0.msi.md5     05-Feb-2016 09:46   73
mysql-installer-community-5.6.30.0.msi       18-Mar-2016 16:48  272M
mysql-installer-community-5.6.30.0.msi.asc     18-Mar-2016 16:55   173
mysql-installer-community-5.6.30.0.msi.md5     18-Mar-2016 16:54   73
mysql-installer-community-5.6.31.0.msi       27-May-2016 15:20  272M
mysql-installer-community-5.6.31.0.msi.asc     27-May-2016 15:23   173
mysql-installer-community-5.6.31.0.msi.md5     27-May-2016 15:23   73
mysql-installer-community-5.6.32.0.msi       13-Jul-2016 01:12  267M
mysql-installer-community-5.6.32.0.msi.asc     13-Jul-2016 01:16   173
mysql-installer-community-5.6.32.0.msi.md5     13-Jul-2016 01:16   73
mysql-installer-community-5.6.33.0.msi       29-Aug-2016 20:02  266M
mysql-installer-community-5.6.33.0.msi.asc     29-Aug-2016 20:05   173
mysql-installer-community-5.6.33.0.msi.md5     29-Aug-2016 20:03   73
mysql-installer-community-5.6.34.0.msi       03-Oct-2016 11:11  266M
mysql-installer-community-5.6.34.0.msi.asc     03-Oct-2016 11:14   173
mysql-installer-community-5.6.34.0.msi.md5     03-Oct-2016 11:13   73
mysql-installer-community-5.6.35.0.msi       29-Nov-2016 15:40  267M
mysql-installer-community-5.6.35.0.msi.asc     29-Nov-2016 15:45   173
mysql-installer-community-5.6.35.0.msi.md5     29-Nov-2016 15:45   73
mysql-installer-community-5.6.36.0.msi       28-Mar-2017 17:13  241M
mysql-installer-community-5.6.36.0.msi.asc     28-Mar-2017 17:31   173
mysql-installer-community-5.6.36.0.msi.md5     28-Mar-2017 17:31   73
mysql-installer-community-5.6.6-m9.0.msi      09-Aug-2012 06:02  204M
mysql-installer-community-5.6.6-m9.0.msi.asc    09-Aug-2012 06:06   185
mysql-installer-community-5.6.6-m9.0.msi.md5    09-Aug-2012 06:06   75
mysql-installer-community-5.6.6-m9.1.msi      13-Aug-2012 23:01  204M
mysql-installer-community-5.6.6-m9.1.msi.asc    14-Aug-2012 00:52   185
mysql-installer-community-5.6.6-m9.1.msi.md5    14-Aug-2012 00:52   75
mysql-installer-community-5.6.6.2-m9.msi      20-Sep-2012 01:05  204M
mysql-installer-community-5.6.6.2-m9.msi.asc    20-Sep-2012 03:04   185
mysql-installer-community-5.6.6.2-m9.msi.md5    20-Sep-2012 03:04   75
mysql-installer-community-5.6.7.0-rc.msi      02-Oct-2012 01:12  212M
mysql-installer-community-5.6.7.0-rc.msi.asc    02-Oct-2012 01:23   185
mysql-installer-community-5.6.7.0-rc.msi.md5    02-Oct-2012 01:23   75
mysql-installer-community-5.6.7.1-rc.msi      04-Oct-2012 11:03  212M
mysql-installer-community-5.6.7.1-rc.msi.asc    04-Oct-2012 11:18   185
mysql-installer-community-5.6.7.1-rc.msi.md5    04-Oct-2012 11:18   75
mysql-installer-community-5.6.7.2-rc.msi      01-Nov-2012 02:42  213M
mysql-installer-community-5.6.7.2-rc.msi.asc    01-Nov-2012 04:15   185
mysql-installer-community-5.6.7.2-rc.msi.md5    01-Nov-2012 04:14   75
mysql-installer-community-5.6.9.0-rc.msi      04-Dec-2012 08:20  214M
mysql-installer-community-5.6.9.0-rc.msi.asc    21-Dec-2012 18:29   185
mysql-installer-community-5.6.9.0-rc.msi.md5    21-Dec-2012 18:29   75
mysql-installer-community-5.7.10.0.msi       02-Dec-2015 14:13  372M
mysql-installer-community-5.7.10.0.msi.asc     02-Dec-2015 14:14   173
mysql-installer-community-5.7.10.0.msi.md5     02-Dec-2015 14:14   73
mysql-installer-community-5.7.11.0.msi       05-Feb-2016 14:06  378M
mysql-installer-community-5.7.11.0.msi.asc     05-Feb-2016 19:38   173
mysql-installer-community-5.7.11.0.msi.md5     05-Feb-2016 19:38   73
mysql-installer-community-5.7.12.0.msi       30-Mar-2016 15:49  385M
mysql-installer-community-5.7.12.0.msi.asc     30-Mar-2016 15:51   173
mysql-installer-community-5.7.12.0.msi.md5     30-Mar-2016 15:50   73
mysql-installer-community-5.7.13.0.msi       27-May-2016 00:59  320M
mysql-installer-community-5.7.13.0.msi.asc     27-May-2016 01:01   173
mysql-installer-community-5.7.13.0.msi.md5     27-May-2016 01:00   73
mysql-installer-community-5.7.14.0.msi       14-Jul-2016 05:52  381M
mysql-installer-community-5.7.14.0.msi.asc     27-Jul-2016 02:06   173
mysql-installer-community-5.7.14.0.msi.md5     27-Jul-2016 02:06   73
mysql-installer-community-5.7.15.0.msi       26-Aug-2016 14:32  385M
mysql-installer-community-5.7.15.0.msi.asc     26-Aug-2016 14:33   173
mysql-installer-community-5.7.15.0.msi.md5     26-Aug-2016 14:33   73
mysql-installer-community-5.7.16.0.msi       30-Sep-2016 01:50  385M
mysql-installer-community-5.7.16.0.msi.asc     30-Sep-2016 01:52   173
mysql-installer-community-5.7.16.0.msi.md5     30-Sep-2016 01:52   73
mysql-installer-community-5.7.17.0.msi       30-Nov-2016 02:31  387M
mysql-installer-community-5.7.17.0.msi.asc     30-Nov-2016 02:36   173
mysql-installer-community-5.7.17.0.msi.md5     30-Nov-2016 02:36   73
mysql-installer-community-5.7.18.0.msi       20-Mar-2017 20:20  353M
mysql-installer-community-5.7.18.0.msi.asc     20-Mar-2017 20:23   173
mysql-installer-community-5.7.18.0.msi.md5     20-Mar-2017 20:23   73
mysql-installer-community-5.7.18.1.msi       20-Apr-2017 09:27  406M
mysql-installer-community-5.7.18.1.msi.asc     20-Apr-2017 09:33   173
mysql-installer-community-5.7.18.1.msi.md5     20-Apr-2017 09:33   73
mysql-installer-community-5.7.4.0-m14.msi     25-Mar-2014 00:25  252M
mysql-installer-community-5.7.4.0-m14.msi.asc   25-Mar-2014 17:46   185
mysql-installer-community-5.7.4.0-m14.msi.md5   25-Mar-2014 17:45   76
mysql-installer-community-5.7.5.0-m15.msi     22-Sep-2014 16:40  302M
mysql-installer-community-5.7.5.0-m15.msi.asc   22-Sep-2014 16:43   185
mysql-installer-community-5.7.5.0-m15.msi.md5   22-Sep-2014 16:42   76
mysql-installer-community-5.7.5.1-m15.msi     29-Sep-2014 01:16  319M
mysql-installer-community-5.7.5.1-m15.msi.asc   29-Sep-2014 01:21   185
mysql-installer-community-5.7.5.1-m15.msi.md5   29-Sep-2014 01:20   76
mysql-installer-community-5.7.5.2-m15.msi     24-Jan-2015 05:29  315M
mysql-installer-community-5.7.5.2-m15.msi.asc   03-Mar-2015 13:20   185
mysql-installer-community-5.7.5.2-m15.msi.md5   03-Mar-2015 13:20   76
mysql-installer-community-5.7.6.0-m16.msi     02-Mar-2015 16:30  364M
mysql-installer-community-5.7.6.0-m16.msi.asc   02-Mar-2015 16:34   185
mysql-installer-community-5.7.6.0-m16.msi.md5   02-Mar-2015 16:33   76
mysql-installer-community-5.7.7.0-rc.msi      02-Apr-2015 09:05  365M
mysql-installer-community-5.7.7.0-rc.msi.asc    02-Apr-2015 22:32   185
mysql-installer-community-5.7.7.0-rc.msi.md5    02-Apr-2015 22:32   75
mysql-installer-community-5.7.8.0-rc.msi      22-Jul-2015 13:35  357M
mysql-installer-community-5.7.8.0-rc.msi.asc    22-Jul-2015 15:07   173
mysql-installer-community-5.7.8.0-rc.msi.md5    22-Jul-2015 14:51   75
mysql-installer-community-5.7.9.0.msi       19-Oct-2015 22:10  371M
mysql-installer-community-5.7.9.0.msi.asc     21-Oct-2015 06:11   173
mysql-installer-community-5.7.9.0.msi.md5     21-Oct-2015 06:10   72
mysql-installer-community-5.7.9.1.msi       30-Oct-2015 00:53  371M
mysql-installer-community-5.7.9.1.msi.asc     30-Oct-2015 05:15   173
mysql-installer-community-5.7.9.1.msi.md5     30-Oct-2015 05:15   72
mysql-installer-community-5.7.9.2.msi       03-Dec-2015 00:57  371M
mysql-installer-community-5.7.9.2.msi.asc     03-Dec-2015 00:59   173
mysql-installer-community-5.7.9.2.msi.md5     03-Dec-2015 00:58   72
mysql-installer-community-8.0.0.0-dmr.msi     26-Aug-2016 21:40  296M
mysql-installer-community-8.0.0.0-dmr.msi.asc   26-Aug-2016 21:42   173
mysql-installer-community-8.0.0.0-dmr.msi.md5   26-Aug-2016 21:41   76
mysql-installer-community-8.0.1.0-dmr.msi     24-Mar-2017 00:11  263M
mysql-installer-community-8.0.1.0-dmr.msi.asc   24-Mar-2017 00:11   173
mysql-installer-community-8.0.1.0-dmr.msi.md5   24-Mar-2017 00:11   76
mysql-installer-update-1.2.0.0.msi         27-Apr-2013 03:57   1M
mysql-installer-update-1.3.1.0.msi         01-Jul-2013 21:13   1M
mysql-installer-update-1.3.2.0.msi         13-Jul-2013 07:27   1M
mysql-installer-update-1.3.5.0.msi         09-Jan-2014 05:07   1M
mysql-installer-update-1.3.6.0.msi         24-Sep-2014 02:57   1M
mysql-installer-update-1.3.7.0.msi         24-Sep-2014 02:57   1M
mysql-installer-update-1.4.10.0-Community.msi   18-Aug-2015 04:44   2M
mysql-installer-update-1.4.11.0-Community.msi   25-Aug-2015 01:21   2M
mysql-installer-update-1.4.12.0-Community.msi   12-Nov-2015 02:07   2M
mysql-installer-update-1.4.13.0-Community.msi   02-Dec-2015 01:47   2M
mysql-installer-update-1.4.14.0-Community.msi   05-Feb-2016 03:44   2M
mysql-installer-update-1.4.15.0-Community.msi   02-Mar-2016 08:44   2M
mysql-installer-update-1.4.16.0-Community.msi   02-May-2016 13:10   2M
mysql-installer-update-1.4.17.0-Community.msi   09-Aug-2016 23:28   2M
mysql-installer-update-1.4.18.0-Community.msi   05-Nov-2016 05:39   2M
mysql-installer-update-1.4.19.0-Community.msi   11-Apr-2017 05:30   18M
mysql-installer-update-1.4.2.0-Community.msi    27-Sep-2014 04:47   1M
mysql-installer-update-1.4.3.0-Community.msi    01-Nov-2014 06:44   1M
mysql-installer-update-1.4.4.0-Community.msi    27-Feb-2015 03:03   1M
mysql-installer-update-1.4.6.0-Community.msi    07-Apr-2015 03:53   2M
mysql-installer-update-1.4.7.0-Community.msi    09-May-2015 04:49   1M
mysql-installer-update-1.4.8.0-Community.msi    28-May-2015 02:11   2M
mysql-installer-update-1.4.9.0-Community.msi    06-Aug-2015 05:28   2M
mysql-installer-web-community-5.6.11.0.msi     12-Apr-2013 03:35   2M
mysql-installer-web-community-5.6.11.0.msi.asc   12-Apr-2013 11:57   185
mysql-installer-web-community-5.6.11.0.msi.md5   12-Apr-2013 11:57   77
mysql-installer-web-community-5.6.12.0.msi     06-Jun-2013 01:30   2M
mysql-installer-web-community-5.6.12.0.msi.asc   06-Jun-2013 05:26   185
mysql-installer-web-community-5.6.12.0.msi.md5   06-Jun-2013 05:26   77
mysql-installer-web-community-5.6.12.2.msi     13-Jul-2013 03:57   2M
mysql-installer-web-community-5.6.12.2.msi.asc   13-Jul-2013 05:26   185
mysql-installer-web-community-5.6.12.2.msi.md5   13-Jul-2013 05:26   77
mysql-installer-web-community-5.6.13.0.msi     16-Jul-2013 04:40   2M
mysql-installer-web-community-5.6.13.0.msi.asc   17-Jul-2013 11:01   185
mysql-installer-web-community-5.6.13.0.msi.md5   17-Jul-2013 11:01   77
mysql-installer-web-community-5.6.14.0.msi     13-Sep-2013 03:10   1M
mysql-installer-web-community-5.6.14.0.msi.asc   17-Sep-2013 11:14   185
mysql-installer-web-community-5.6.14.0.msi.md5   17-Sep-2013 11:13   77
mysql-installer-web-community-5.6.15.0.msi     19-Nov-2013 03:20   1M
mysql-installer-web-community-5.6.15.0.msi.asc   30-Nov-2013 02:20   185
mysql-installer-web-community-5.6.15.0.msi.md5   30-Nov-2013 02:18   77
mysql-installer-web-community-5.6.16.0.msi     25-Jan-2014 23:55   1M
mysql-installer-web-community-5.6.16.0.msi.asc   29-Jan-2014 13:35   185
mysql-installer-web-community-5.6.16.0.msi.md5   29-Jan-2014 13:34   77
mysql-installer-web-community-5.6.17.0.msi     17-Mar-2014 19:15   1M
mysql-installer-web-community-5.6.17.0.msi.asc   18-Mar-2014 13:28   185
mysql-installer-web-community-5.6.17.0.msi.md5   18-Mar-2014 13:26   77
mysql-installer-web-community-5.6.19.0.msi     17-May-2014 02:40   1M
mysql-installer-web-community-5.6.19.0.msi.1    17-May-2014 02:40   1M
mysql-installer-web-community-5.6.19.0.msi.asc   29-May-2014 13:09   185
mysql-installer-web-community-5.6.19.0.msi.md5   29-May-2014 13:07   77
mysql-installer-web-community-5.6.20.0.msi     31-Jul-2014 06:25   1M
mysql-installer-web-community-5.6.20.0.msi.asc   31-Jul-2014 06:27   185
mysql-installer-web-community-5.6.20.0.msi.md5   31-Jul-2014 06:27   77
mysql-installer-web-community-5.6.21.0.msi     15-Sep-2014 13:03   1M
mysql-installer-web-community-5.6.21.0.msi.asc   16-Sep-2014 16:09   185
mysql-installer-web-community-5.6.21.0.msi.md5   16-Sep-2014 16:09   77
mysql-installer-web-community-5.6.21.1.msi     29-Sep-2014 01:15   1M
mysql-installer-web-community-5.6.21.1.msi.asc   29-Sep-2014 01:21   185
mysql-installer-web-community-5.6.21.1.msi.md5   29-Sep-2014 01:20   77
mysql-installer-web-community-5.6.22.0.msi     26-Nov-2014 01:15   2M
mysql-installer-web-community-5.6.22.0.msi.asc   27-Nov-2014 09:20   185
mysql-installer-web-community-5.6.22.0.msi.md5   27-Nov-2014 09:18   77
mysql-installer-web-community-5.6.23.0.msi     31-Jan-2015 01:25   2M
mysql-installer-web-community-5.6.23.0.msi.asc   31-Jan-2015 01:27   185
mysql-installer-web-community-5.6.23.0.msi.md5   31-Jan-2015 01:27   77
mysql-installer-web-community-5.6.24.0.msi     01-Apr-2015 00:04   2M
mysql-installer-web-community-5.6.24.0.msi.asc   01-Apr-2015 17:24   185
mysql-installer-web-community-5.6.24.0.msi.md5   01-Apr-2015 17:22   77
mysql-installer-web-community-5.6.25.0.msi     25-May-2015 17:29   2M
mysql-installer-web-community-5.6.25.0.msi.asc   25-May-2015 17:31   173
mysql-installer-web-community-5.6.25.0.msi.md5   25-May-2015 17:31   77
mysql-installer-web-community-5.6.26.0.msi     16-Jul-2015 01:03   2M
mysql-installer-web-community-5.6.26.0.msi.asc   16-Jul-2015 03:20   173
mysql-installer-web-community-5.6.26.0.msi.md5   16-Jul-2015 03:18   77
mysql-installer-web-community-5.6.27.0.msi     22-Sep-2015 01:55   2M
mysql-installer-web-community-5.6.27.0.msi.asc   22-Sep-2015 01:57   173
mysql-installer-web-community-5.6.27.0.msi.md5   22-Sep-2015 01:57   77
mysql-installer-web-community-5.6.28.0.msi     02-Dec-2015 07:12   2M
mysql-installer-web-community-5.6.28.0.msi.asc   02-Dec-2015 07:17   173
mysql-installer-web-community-5.6.28.0.msi.md5   02-Dec-2015 07:17   77
mysql-installer-web-community-5.6.29.0.msi     05-Feb-2016 09:42   2M
mysql-installer-web-community-5.6.29.0.msi.asc   05-Feb-2016 09:46   173
mysql-installer-web-community-5.6.29.0.msi.md5   05-Feb-2016 09:46   77
mysql-installer-web-community-5.6.30.0.msi     18-Mar-2016 16:48   2M
mysql-installer-web-community-5.6.30.0.msi.asc   18-Mar-2016 16:55   173
mysql-installer-web-community-5.6.30.0.msi.md5   18-Mar-2016 16:54   77
mysql-installer-web-community-5.6.31.0.msi     27-May-2016 15:21   2M
mysql-installer-web-community-5.6.31.0.msi.asc   27-May-2016 15:23   173
mysql-installer-web-community-5.6.31.0.msi.md5   27-May-2016 15:23   77
mysql-installer-web-community-5.6.32.0.msi     13-Jul-2016 01:12   2M
mysql-installer-web-community-5.6.32.0.msi.asc   13-Jul-2016 01:16   173
mysql-installer-web-community-5.6.32.0.msi.md5   13-Jul-2016 01:16   77
mysql-installer-web-community-5.6.33.0.msi     29-Aug-2016 20:02   2M
mysql-installer-web-community-5.6.33.0.msi.asc   29-Aug-2016 20:05   173
mysql-installer-web-community-5.6.33.0.msi.md5   29-Aug-2016 20:03   77
mysql-installer-web-community-5.6.34.0.msi     03-Oct-2016 11:11   2M
mysql-installer-web-community-5.6.34.0.msi.asc   03-Oct-2016 11:14   173
mysql-installer-web-community-5.6.34.0.msi.md5   03-Oct-2016 11:13   77
mysql-installer-web-community-5.6.35.0.msi     29-Nov-2016 15:40   2M
mysql-installer-web-community-5.6.35.0.msi.asc   29-Nov-2016 15:45   173
mysql-installer-web-community-5.6.35.0.msi.md5   29-Nov-2016 15:45   77
mysql-installer-web-community-5.6.36.0.msi     19-Mar-2017 06:18   2M
mysql-installer-web-community-5.6.36.0.msi.asc   19-Mar-2017 06:36   173
mysql-installer-web-community-5.6.36.0.msi.md5   19-Mar-2017 06:36   77
mysql-installer-web-community-5.7.10.0.msi     02-Dec-2015 14:14   2M
mysql-installer-web-community-5.7.10.0.msi.asc   02-Dec-2015 14:14   173
mysql-installer-web-community-5.7.10.0.msi.md5   02-Dec-2015 14:14   77
mysql-installer-web-community-5.7.11.0.msi     05-Feb-2016 14:07   2M
mysql-installer-web-community-5.7.11.0.msi.asc   05-Feb-2016 19:39   173
mysql-installer-web-community-5.7.11.0.msi.md5   05-Feb-2016 19:38   77
mysql-installer-web-community-5.7.12.0.msi     30-Mar-2016 15:49   2M
mysql-installer-web-community-5.7.12.0.msi.asc   30-Mar-2016 15:51   173
mysql-installer-web-community-5.7.12.0.msi.md5   30-Mar-2016 15:50   77
mysql-installer-web-community-5.7.13.0.msi     27-May-2016 00:59   2M
mysql-installer-web-community-5.7.13.0.msi.asc   27-May-2016 01:01   173
mysql-installer-web-community-5.7.13.0.msi.md5   27-May-2016 01:00   77
mysql-installer-web-community-5.7.14.0.msi     14-Jul-2016 05:52   2M
mysql-installer-web-community-5.7.14.0.msi.asc   27-Jul-2016 02:06   173
mysql-installer-web-community-5.7.14.0.msi.md5   27-Jul-2016 02:06   77
mysql-installer-web-community-5.7.15.0.msi     26-Aug-2016 14:32   2M
mysql-installer-web-community-5.7.15.0.msi.asc   26-Aug-2016 14:33   173
mysql-installer-web-community-5.7.15.0.msi.md5   26-Aug-2016 14:33   77
mysql-installer-web-community-5.7.16.0.msi     30-Sep-2016 01:50   2M
mysql-installer-web-community-5.7.16.0.msi.asc   30-Sep-2016 01:52   173
mysql-installer-web-community-5.7.16.0.msi.md5   30-Sep-2016 01:52   77
mysql-installer-web-community-5.7.17.0.msi     30-Nov-2016 02:31   2M
mysql-installer-web-community-5.7.17.0.msi.asc   30-Nov-2016 02:36   173
mysql-installer-web-community-5.7.17.0.msi.md5   30-Nov-2016 02:36   77
mysql-installer-web-community-5.7.18.0.msi     20-Mar-2017 20:20   2M
mysql-installer-web-community-5.7.18.0.msi.asc   20-Mar-2017 20:23   173
mysql-installer-web-community-5.7.18.0.msi.md5   20-Mar-2017 20:23   77
mysql-installer-web-community-5.7.18.1.msi     20-Apr-2017 09:27   19M
mysql-installer-web-community-5.7.18.1.msi.asc   20-Apr-2017 09:33   173
mysql-installer-web-community-5.7.18.1.msi.md5   20-Apr-2017 09:33   77
mysql-installer-web-community-5.7.4.0-m14.msi   24-Mar-2014 23:15   1M
mysql-installer-web-community-5.7.4.0-m14.msi.asc 25-Mar-2014 17:46   185
mysql-installer-web-community-5.7.4.0-m14.msi.md5 25-Mar-2014 17:45   80
mysql-installer-web-community-5.7.5.0-m15.msi   22-Sep-2014 16:41   1M
mysql-installer-web-community-5.7.5.0-m15.msi.asc 22-Sep-2014 16:43   185
mysql-installer-web-community-5.7.5.0-m15.msi.md5 22-Sep-2014 16:42   80
mysql-installer-web-community-5.7.5.1-m15.msi   29-Sep-2014 01:16   1M
mysql-installer-web-community-5.7.5.1-m15.msi.asc 29-Sep-2014 01:21   185
mysql-installer-web-community-5.7.5.1-m15.msi.md5 29-Sep-2014 01:20   80
mysql-installer-web-community-5.7.6.0-m16.msi   02-Mar-2015 16:30  364M
mysql-installer-web-community-5.7.6.0-m16.msi.asc 02-Mar-2015 16:34   185
mysql-installer-web-community-5.7.6.0-m16.msi.md5 02-Mar-2015 16:34   80
mysql-installer-web-community-5.7.7.0-rc.msi    02-Apr-2015 09:06   2M
mysql-installer-web-community-5.7.7.0-rc.msi.asc  02-Apr-2015 22:32   185
mysql-installer-web-community-5.7.7.0-rc.msi.md5  02-Apr-2015 22:32   79
mysql-installer-web-community-5.7.8.0-rc.msi    22-Jul-2015 13:35   2M
mysql-installer-web-community-5.7.8.0-rc.msi.asc  22-Jul-2015 15:07   173
mysql-installer-web-community-5.7.8.0-rc.msi.md5  22-Jul-2015 14:51   79
mysql-installer-web-community-5.7.9.0.msi     19-Oct-2015 22:11   2M
mysql-installer-web-community-5.7.9.0.msi.asc   21-Oct-2015 06:11   173
mysql-installer-web-community-5.7.9.0.msi.md5   21-Oct-2015 06:10   76
mysql-installer-web-community-8.0.0.0-dmr.msi   26-Aug-2016 21:41   2M
mysql-installer-web-community-8.0.0.0-dmr.msi.asc 26-Aug-2016 21:42   173
mysql-installer-web-community-8.0.0.0-dmr.msi.md5 26-Aug-2016 21:41   80
mysql-installer-web-community-8.0.1.0-dmr.msi   24-Mar-2017 00:11   2M
mysql-installer-web-community-8.0.1.0-dmr.msi.asc 24-Mar-2017 00:11   173
mysql-installer-web-community-8.0.1.0-dmr.msi.md5 24-Mar-2017 00:11   80
mysql-notifier-1.0.3.msi              01-Mar-2013 07:02  984K
mysql-notifier-1.0.3.msi.asc            01-Mar-2013 07:08   185
mysql-notifier-1.0.3.msi.md5            01-Mar-2013 07:08   59
mysql-notifier-1.1.4-src.zip            09-Jul-2013 05:39  981K
mysql-notifier-1.1.4.msi              09-Jul-2013 05:26   1M
mysql-notifier-1.1.5-src.zip            05-Feb-2014 07:31  992K
mysql-notifier-1.1.5-src.zip.asc          08-Feb-2014 01:44   185
mysql-notifier-1.1.5-src.zip.md5          08-Feb-2014 01:44   63
mysql-notifier-1.1.5.msi              12-Dec-2013 07:20   1M
mysql-notifier-1.1.5.msi.asc            08-Feb-2014 01:45   185
mysql-notifier-1.1.5.msi.md5            08-Feb-2014 01:45   59
mysql-visualstudio-plugin-1.0.2-noinstall.zip   29-Jun-2013 06:59   2M
mysql-visualstudio-plugin-1.0.2-noinstall.zip.asc 29-Jun-2013 06:59   185
mysql-visualstudio-plugin-1.0.2-noinstall.zip.md5 29-Jun-2013 06:59   80
mysql-visualstudio-plugin-1.0.2.msi        29-Jun-2013 06:59   6M
mysql-visualstudio-plugin-1.0.2.msi.asc      29-Jun-2013 06:59   185
mysql-visualstudio-plugin-1.0.2.msi.md5      29-Jun-2013 06:59   70
mysql-visualstudio-plugin-1.1.1.msi        26-Nov-2013 05:35   8M
mysql-visualstudio-plugin-1.1.3-src.zip      06-Feb-2014 00:55   7M
mysql-visualstudio-plugin-1.1.3-src.zip.asc    11-Feb-2014 02:27   185
mysql-visualstudio-plugin-1.1.3-src.zip.md5    11-Feb-2014 02:26   74
mysql-visualstudio-plugin-1.1.3.msi        21-Dec-2013 04:32   10M
mysql-visualstudio-plugin-1.1.3.msi.asc      21-Dec-2013 04:40   185
mysql-visualstudio-plugin-1.1.3.msi.md5      21-Dec-2013 04:40   70